بسته بندی هوشمند

2 زندگی/رفتار محصولات کشاورزی و مواد غذایی

محصولات کشاورزی بر خلاف سایر محصولات غذایی بلافاصله پس از برداشت و جداشدن از شاخه درخت یا بوته وارد یک سیکل جدیدی از زندگی می شوند. در این سیکل جدید محصولات کشاورزی (میوه ها، سبزیجات و سیفی جات) دارای تنفس می باشند. به این ترتیب که اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن، اتیلن و رطوبت از خود ساطع می نمایند. به این ترتیب در این شرایط بایستی هر محصول غذایی تمامی گاز اکسیژن اطراف خود را مصرف نموده و آن را به دی اکسید کربن، اتیلن و رطوبت تبدیل نماید (فرض: هیچ گاز اکسیژنی از بیرون از بسته بندی نمی تواند وارد فضای داخل بسته بندی شود). 


ولی در شرایط واقعی گاز اکسیژن از دیواره پلیمری عبور کرده و به داخل فضای بسته بندی نفوذ می کند. همچنین گازهای دی اکسید کربن، اتیلن و رطوبت نیز می توانند از دیواره پلیمری عبور کرده و به خارج از فضای بسته بندی بروند. لازم به ذکر است که نرخ عبور هر یک از این گازها بسته به نوع پلیمر متفاوت خواهد بود. به این معنی که همان مقدار که گاز اکسیژن از وارد فضای بسته بندی می شود به همان اندازه گاز دی اکسید کربن یا اتیلن از بسته بندی خارج نخواهد شد.

در شرایطی که فضای داخل بسته بندی عاری از اکسیژن شود و فقط گاز دی اکسید کربن در فضای داخلی باقی بماند، محمیط برای رشد باکتری های بی هوازی فراهم می گردد و محصول کشاورزی بسرعت فاسد خواهد شد. همچنین در شرایطی که ورود گاز اکسیژن به داخل فضای بسته بندی محدود نگردد، نخست اینکه محصول کشاورزی به سرعت تنفس نموده و خیلی زود به شرایط فساد خواهد رسید. دوم اینکه، حضور اکسیژن بیش از حد موجب آسیب رسیدن به مواد مغذی نظیر ویتامین ها، چربی ها و .... خواهد شد و محصول کشاورزی به سرعت دچار ترشیدگی می شود. از طرف دیگر، در شرایط تنفس آزادانه، محیط داخل فضای بسته بندی مملو از گاز اتیلن خواهد شد. گاز اتیلن برای گیاهان و محصولات کشاورزی شبیه هورمون رشد در انسان عمل نموده و موجب رسیدن محصول غذایی می شود. در هر حال حضور بیش از حد این گاز موجب رسیدگی زودرس و فساد محصولات کشاورزی می شود. 

در بسته بندی محصولات کشاورزی نکته اصلی این است که هر محصول غذایی و کشاورزی برای داشتن بیشترین زمان ماندگاری نیازمند ترکیب خاصی از گازها خواهد بود. در جدول 2 ترکیب گاز اکسیژن و دی اکسید کربن برخی از محصولات کشاورزی آورده شده است.

مشخصات محصول

برای افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی می توان شرایط مناسب ترکیب گازی اتمسفر داخل بسته بندی را برای محصول مورد نظر ایجاد نمود. برای این کار بایستی شرایط عبور هر یک از گازهای مورد نظر را از دیواره بسته بندی کنترل نمود (شکل زیر). لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته توسط شرکت بسپار پیشرفته شریف عبورپذیری دی اکسید کربن 3 تا 5 برابر عبورپذیری اکسیژن می باشد. همچنین بر اساس همین تحقیقات عبورپذیری اتیلن و بخار آب از دیواره پلیمری تقریبا برابر است.

با وجود این شرایط بایستی کنترل بسیار دقیق بر روی عبورپذیری این گاز ها انجام داد.

کیسه های هوشمند باغی
کیسه های هوشمند باغی

کیسه هوشمند خانگی
کیسه هوشمند خانگی

افزودن ماژول جدید
0%