میوه جات

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

کیسه اکتیو برای میوه جات

ما میوه ها را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

کیسه اکتیو برای میوه ها

ما میوه ها را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

کیسه اکتیو برای میوه ها

ما میوه ها را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

کیسه اکتیو برای میوه ها

اتمسفر کنترل شده

سیب سیب
سیب

دمای بهینه نگهداری محصول: 2.0 تا 4.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 120-210 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بسیار بالا

حساسیت اتیلن: بالا اتیلن 

 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 2.0 تا 4.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 2.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 10 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 15 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 2.0 تا 7.0 درجه سانتی گراد

کیسه اکتیو کیسه اکتیو
کیسه اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-3

CO2 مورد نیاز: %1-3

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +71 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

میوه باید قبل از تجزیه کامل نشاسته برداشت شوند.

 با محصولاتی که گاز اتیلن منتشر می کنند سازگار نیست

بوی پیاز و سیب زمینی را جذب می کند

بهداشت وسایل مورد استفاده برای نگهداری سیب مهم است. 

گیلاس گیلاس
گیلاس

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 تا 1.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال):  21 روز

رطوبت: 90-100٪ RH

نقطه انجماد: 0.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بسیار کم

حساسیت اتیلن: کم 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 تا 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 60 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 120 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

کیسه اکتیو کیسه اکتیو
کیسه اکتیو

O2 مورد نیاز: %5-10

CO2 مورد نیاز: %10-15

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +25 روز

 اندازه کیسه: 45سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل برداشت پروتکل برداشت
پروتکل برداشت

سازگاز با محصولات کشاورزی که گاز اتیلن رها می کنند

از سیب، هویج و پیاز بو جذب می کند

مدیریت دما (سرد کردن سریع تا دمای بهینه) می تواند از ایجاد کپک جلوگیری نماید 

 

موز موز
موز

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 28 روز (سبز) و 14 روز (رسیده)

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: - درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم برای موز سبز و بسیار بالا برای موز رسیده

حساسیت اتیلن: بالا 

حضور اتیلن می تواند باعث نرمی بافت شود

با رسیدن موز، نشاسته موجود در آن به شکر تبدیل شده و باعث شیرین تر شدن آن می شود

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 تا 14.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 10.0 تا 12.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-5

CO2 مورد نیاز: %2-5

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +28روز برای موز سبز و +7 روز برای موز رسیده

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

آسیب مکانیکی را به حداقل برسانید

خنک شدن سریع تا 14 درجه سانتیگراد

بهداشت مناسب وسایل حمل و نقل

عملیات با آب گرم: مانند 5 دقیقه در آب 50 درجه سانتی گراد

درمان قارچ کش برای کنترل پوسیدگی 

پرتقال پرتقال
پرتقال

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0  درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 90 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: – درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم ا

حساسیت اتیلن: خیلی کم  

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 5.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 5.0 تا 7.0 درجه سانتی گراد

کیسه اکتیو کیسه اکتیو
کیسه اکتیو

O2 مورد نیاز: %5-10

CO2 مورد نیاز: %0-5

جاذب اتیلن: پیشنهاد می شود

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +60 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

به حداقل رساندن آسیب فیزیکی در هنگام برداشت و جابجایی

درمان با قارچ کش های پس از برداشت

خنک سازی سریع و متعاقباً حفظ دمای مطلوب و رطوبت نسبی

حذف اتیلن

رویه های بهداشتی موثر در طول حمل و نقل پس از برداشت

 

 

هلو هلو
هلو

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0  درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 14 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 2.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بسیار کم

حساسیت اتیلن: کم 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 1.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 2.0 تا 10.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %6

CO2 مورد نیاز: %17

پد جاذب اتیلن: خیر

پد رها کننده گاز: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +16 روز

 اندازه کیسه: 65 سانتی‌متر * 50 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

مراقبت برای به حداقل رساندن آسیب مکانیکی

حداقل زمان ماندگاری در دمای 5.0 درجه سانتیگراد رخ می دهد

انگور انگور
انگور

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 50-100 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 3.0- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: خیلی کم  

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 1.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 10 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 15 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 4.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-5

CO2 مورد نیاز: %1-5

جاذب اتیلن: خیر

سولفور پد: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +25 روز

 اندازه کیسه: 45 سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

عمق بسته بندی و دانسیته انگور در بسته بندی بسیار اهمیت دارد

جلوگیری از آسیب مکانیکی

کپک خاکستری مهمترین عامل فساد انگور می باشد. 

هندوانه هندوانه
هندوانه

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 14-21 روز

رطوبت: 90-85٪ RH

نقطه انجماد: --- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم

حساسیت اتیلن: میانی

قرار گرفتن در معرض اتیلن باعث از دست دادن غیرقابل قبول استحکام و کیفیت محصول می شود

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 10.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 10.0 تا 15.0 درجه سانتی گراد

 

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %15-20

CO2 مورد نیاز: %0-1

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +7 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از آسیب مکانیکی

انجیر انجیر
انجیر

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 7-10روز

رطوبت: 85-90٪ RH

نقطه انجماد: 2.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: متوسط

حساسیت اتیلن: کم 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0  درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 15 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 30 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %5-10

CO2 مورد نیاز: %15-20

پد جاذب اتیلن: خیر

پد رها کننده گاز: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +15روز

 اندازه کیسه: 45 سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

غیرسازگار با محصولاتی که به گاز اتیلن حساس هستند. 

از سیب، سیر و پیاز بو جذب می کند. 

بهداشتی بودن ظروف و وسایل 

جلوگیری از آسیب های مکانیکی، ترک خوردن و سایش

انجیر را از روی زمین بر ندارید

سرد کردن سریع تا 0.0 درجه سانتیگراد قبل از بسته بندی 

زردآلو زردآلو
زردآلو

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 14-21 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.1- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بالا

حساسیت اتیلن: بالا 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 60 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 120 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 4.5 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-3

CO2 مورد نیاز: %2-3

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +12روز

 اندازه کیسه: 45 سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از آسیبب مکانیکی

غیرسازگار با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کنند

گلابی گلابی
گلابی

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 21 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بالا

حساسیت اتیلن: بالا 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 10 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 15 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 4.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-3

CO2 مورد نیاز: %1-3

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +40 روز

 اندازه کیسه: 45 سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

غیرسازگار با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کند

از محصولات پیاز و سیب زمینی بو جذب می کند

سرد کردن سریع و کنترل دما به افزایش زمان نگهداری محصول می کند 

طالبی طالبی
طالبی

دمای بهینه نگهداری محصول: 2.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 15 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: --- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بالا

حساسیت اتیلن: متوسط 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 2.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 2.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 2.0 تا 10.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3

CO2 مورد نیاز: %10

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +20 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

پیش سرد کردن بعد از برداشت و قبل از بسته بندی مورد نیاز است

دمای پیش سرد نهایتا 10.0 درجه سانتی گراد می باشد

سرد کردن با آب و هوای فشرده مرسوم است

انار انار
انار

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 60 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: --- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم

حساسیت اتیلن: کم

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 2.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 5.0 تا 10.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3

CO2 مورد نیاز: %6

جاذب اتیلن: خیر

پد رها کننده گاز: بله (از ایجاد قارچ جلوگیری می کند)

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +210 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

نحوه برداشت محصول

زمان برداشت: از زماني كه طعم ميوه تغيير نكند (نسبت قند به اسيد ثابت بماند) يا اسيديته آب ميوه كمتر از 1.85 % باشد.

شيوه برداشت محصول: با دست و به صورت چرخشي به سمت چپ و راست. 

ميوه انار نبايد در هنگام بارش يا شبنم چيده شود

عمليات قبل از بسته بندي

جدا كردن انارهاي ترك خورده، آفتاب سوخته

شستشو: غوطه ور كردن انار در آب گرم با دماي 51 درجه سانتیگراد به مدت يك دقيقه و سپس نگهدار ي در 7.0 درجه سانتیگراد

توصيه مي شود انار با يك لايه واكس خوراكي پوشش داده شود

شرايط محصول قبل از بسته بندي 

محصول مورد بسته بندي بايد خشك باشد

محصول بايستي سفت و عاري از تركيدگي، سوختگي و پوسيدگي باشد

انار صادراتي بايستي از نوع ممتاز و چيده شده از گل اول و حداقل 25 %آن باوزن بيش از 300 گرم باشد

نحوه بسته بندي

حتما از پاكت بسته بندی اکتیو مخصوص انار استفاده شود

بهتر است انار به صورت تك رديف بسته بندي شده و در كارتن مقوايي سوراخدار با استحكام بالا يا سبد پلاستيكي يا جعبه چوبي چيده شوند

حداكثر وزن محصول در جعبه 12 كيلو مي باشد

 درب پاكتها با كش يا گره يا دوخت حرارتي بسته شود

 

 

آلو آلو
آلو

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال):  7 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم 

حساسیت اتیلن: کم

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %6

CO2 مورد نیاز: %17

جاذب اتیلن: خیر

پد رهاکننده گاز: بله (جهت جلوگیری از تخریب داخلی)

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +20 روز

 اندازه کیسه: 45 سانتی‌متر * 55 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

دمای کشنده برای این محصول 2 تا 8 درجه سانتیگراد

قارچ کشی قبل از برداشت مطلوب است

سرد کردن سریع بلافاصله بعد از برداشت

قارچ کشی بعد از برداشت

آناناس آناناس
آناناس

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 30 روز

رطوبت: 85-90٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بسیار بالا

حساسیت اتیلن: بسیار بالا 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 12.0 تا 15.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %5-8

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +30 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

انبه انبه
انبه

دمای بهینه نگهداری محصول: 13.0 درجه سانتیگراد (برای سبز) و 10.0 درجه سانتی گراد (برای رسیده)

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 28 روز (برای سبز) و 9 روز (برای رسیده) 

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بالا

حساسیت اتیلن: بالا 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 13.0 درجه سانتی گراد برای انبه سبز و 10.0 درجه سانتیگراد برای رسیده

نقطه تنظیم دما: – درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 10.0 تا 13.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %5-8

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +35روز برای انبه سبز و +7 روز برای انبه رسیده

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از آسیب مکانیکی 

عملیات حرارتی با آب گرم: غوطه وری 5 تا 10 دقیقه در آب 50 درجه سانتیگراد

قارچ کشی بعد از برداشت

 

کیوی کیوی
کیوی

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 70 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: بالا

حساسیت اتیلن: بسیار بالا 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 7.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-2

CO2 مورد نیاز: %3-5

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +75 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

کیوی نرسیده نبایستی در معرض گاز اتیلن قرار گیرد

درصد گاز دی اکسید کربن بالاتر از 7% می تواند باعث تخریب داخلی کیوی شود

 

لیمو ترش لیمو ترش
لیمو ترش

دمای بهینه نگهداری محصول:12.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 40  روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم

حساسیت اتیلن: بالا 

گاز اتیلن باعث از دست رفتن رنگ سبز لیموترش می شود.

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 12.0 تا 14.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %5-10

CO2 مورد نیاز: %0-10

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +45 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

اجتناب از قرار گرفتن در معرض گاز اتیلن (باعث از دست رفتن رنگ سبز و تبدیل آن به رنگ زرد می شود)

جلوگیری از آسیب مکانیکی

غوطه وری در آب گرم (50 تا 53 درجه سانتی گراد) به مدت 2 تا 3 دقیقه 

استفاده از کلرین برای شستشو و قارچ کش

سرد کردن سریع قبل از بسته بندی 

لیمو لیمو
لیمو

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0  درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 180 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم

حساسیت اتیلن: متوسط

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول:12.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 12.0 تا 14.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %5-10

CO2 مورد نیاز: %1-10

جاذب اتیلن: توصیه می شود

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +45 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از در معرض گاز اتیلن قرارگرفتن

جلوگیری از آسیب مکانیکی

استفاده از قارچ کش

سریع سرد کردن بعد از برداشت

 

پاپایا پاپایا
پاپایا

دمای بهینه نگهداری محصول: 13.0 درجه سانتی گراد (برای سبز)، 10.0 درجه سانتیگراد برای (برای نیمه رسیده) و 7.0 درجه سانتیگراد (برای رسیده)

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 21 روز (برای سبز)، 14 روز (برای نیمه رسیده) و 10 روز (برای رسیده)

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: --- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم

حساسیت اتیلن: کم

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 13.0 درجه سانتی گراد (برای سبز)، 10.0 درجه سانتیگراد برای (برای نیمه رسیده) و 7.0 درجه سانتیگراد (برای رسیده)

نقطه تنظیم دما: 13.0 درجه سانتی گراد (برای سبز)، 10.0 درجه سانتیگراد برای (برای نیمه رسیده) و 7.0 درجه سانتیگراد (برای رسیده)

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت –  متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 10.0 تا 15.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %6-8

جاذب اتیلن: خیر

پوشش خوراکی: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +28 روز (برای سبز)، +20 روز (برای نیمه رسیده) و +12 روز (برای رسیده)

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

سریع سزد کردن تا 13.0 درجه سانتیگراد مناسب است 

افزودن ماژول جدید
0%